صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 1400/01/31 1400/02/08
صورت های مالی سالانه منتهی به 1399/12/30 ( حسابرسی نشده) 1400/01/30
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1399/12/30 1400/01/30
صورت وضعيت پرتفوي منتهي به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/11/30 1399/12/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش فعالیت مدیریت 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) 1399/10/02
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1399/06/31 1399/10/02
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/04/31 1399/05/07
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1399.03.31 1399/04/28
صورت های مالی منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش فعالیت مدیر منتهی به 1398/12/29 1399/02/24
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1398/12/29 1399/02/24
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت وضعیت پرتفوی 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفوی 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) 1398/10/28
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/10/08
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
صورت وضعیت پرتفوی1398/08/30 1398/09/05
صورت وضعیت پرتفوی30/07/1398 1398/08/06
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1398/06/31 1398/07/29
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
صورت وضعیت پرتفوی 1398/05/31 1398/06/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/29
گزارش عملکرد سه ماهه مدیرمنتهی به 1398/03/31 1398/04/26
صورت مالی 10 ماهه منتهی به 1397/12/29( حسابرسی شده اصلاحیه ) 1398/04/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به1398/03/31 1398/04/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
صورت مالی 10 ماهه منتهی به 1397/12/29( حسابرسی شده) 1398/03/05
گزارش عملکرد مدیرصندوق منتهی به 1397/12/29 ( حسابرسی شده) 1398/03/05
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1397/12/29 1398/02/04
صورت مالی دوره 10 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/04
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه97 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه97 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 97 1397/11/10
صورت مالی دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/11/09
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1397/09/30 1397/10/25
گزارش عملکرد دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/10/24
صورت مالی دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/10/24
صورت مالی 7 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 97 1397/10/08
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 97 1397/09/06
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1397 1397/08/09