مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/15 صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین (امید نامه) 1400/02/19
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/15 تغییرات امید نامه 1400/02/15
دعوت به مجمع تغییر بازارگردان 1400/02/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/17 تغییرات امید نامه 1399/08/21
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/08/17 1399/08/17
دعوت به مجمع صندوق 1399/08/17 1399/08/07
صورتجلسه مجمع سالیانه1398/12/29 1399/03/13
اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1399/03/07 1399/03/07
تایید سازمان بابت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1399/02/30
صورتجلسه مجمع افزایش سقف 1399/02/21 1399/02/28
دعوت به مجمع سالیانه 1399/02/27
اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف 1399/02/21 1399/02/21
دعوت به مجمع افزایش سقف 1399/02/21 1399/02/20
صورتجلسه مجمع 21/10/1398 تغییرات اساسنامه 1398/10/28
صورتجلسه مجمع 1398/10/21 تغییرات امید نامه 1398/10/28
صورتجلسه مجمع افزایش سقف 1398/10/17 1398/10/22
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/21 1398/10/21
اسامی حاضرین در مجمع افزایش سقف مورخ 1398/10/17 1398/10/17
دعوت به مجمع افزایش سقف 1398/10/17 1398/10/15
صورت جلسه اصلاحی مجمع مورخ 1398/09/26 1398/10/11
دعوت به مجمع با موضوع تغییر برخی مفاد امیدنامه 1398/10/09
دعوت به مجمع با موضوع تغییر برخی مفاد اساسنامه 1398/10/09
صورتجلسه مجمع 1398/09/26 تغییرات هزینه نرم افزار 1398/10/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع 1398/09/26 1398/09/26
تغییر امضاء مجاز 1398/09/23
دعوت به مجمع با موضوع تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار بند 8-3 1398/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 98/06/11 1398/06/23
اسامی حاضرین در مجمع 1398/06/11 1398/06/11
دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف صندوق 1398/06/02
صورت جلسه مورخ 1398/05/01 1398/05/08
اسامی حاضرین در مجمع 1398/05/01 1398/05/01
صورتجلسه مجمع سالیانه 1397/12/29 1398/04/30
دعوت به مجمع 1398/04/18
اسامی حاضرین در مجمع 1398/03/26 1398/03/26
دعوت به مجمع 1398/03/13
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین -امید نامه 1397/12/22
اسامی حاضرین 1397/12/20
دعوت به مجمع 1397/12/19
روزنامه کثیر الانتشار مربوط به مجمع 1397/09/25 1397/12/08
لغو دعوت به مجمع 1397/10/19
دعوت به مجمع 1397/10/11
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین-امید نامه 1397/10/02
اسامی حاضرین 1397/09/25
دعوت به مجمع 1397/09/11
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین-امید نامه 1397/08/30
اسامی حاضرین 1397/08/23
دعوت به مجمع 1397/08/07