مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع با موضوع تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار بند 8-3 1398/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 98/06/11 1398/06/23
اسامی حاضرین در مجمع 1398/06/11 1398/06/11
دعوت به مجمع با موضوع افزایش سقف صندوق 1398/06/02
صورت جلسه مورخ 1398/05/01 1398/05/08
اسامی حاضرین در مجمع 1398/05/01 1398/05/01
صورتجلسه مجمع سالیانه 1397/12/29 1398/04/30
دعوت به مجمع 1398/04/18
اسامی حاضرین در مجمع 1398/03/26 1398/03/26
دعوت به مجمع 1398/03/13
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین -امید نامه 1397/12/22
اسامی حاضرین 1397/12/20
دعوت به مجمع 1397/12/19
روزنامه کثیر الانتشار مربوط به مجمع 1397/09/25 1397/12/08
لغو دعوت به مجمع 1397/10/19
دعوت به مجمع 1397/10/11
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین-امید نامه 1397/10/02
اسامی حاضرین 1397/09/25
دعوت به مجمع 1397/09/11
صورتجلسه مجمع اندیشه ورزان صبا تامین-امید نامه 1397/08/30
اسامی حاضرین 1397/08/23
دعوت به مجمع 1397/08/07