ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین به همراه توضیحات