دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 510,000 %51.00
2 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 400,000 %40.00
3 شرکت سرمایه گذاری صباتامین 50,000 %5.00
4 شرکت کارگزاری صبا تامین(سهامی خاص) 40,000 %4.00