جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/13

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 54,881 5.14 97,427 4.6 143,272 5 185,099 5.29
اوراق مشارکت 773,668 72.41 1,414,280 66.72 1,709,766 59.66 2,361,589 67.55
سپرده بانکی 251,600 23.55 586,187 27.65 977,827 34.12 940,048 26.89
وجه نقد 408 0.04 1,936 0.09 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -12,109 -1.13 19,976 0.94 35,184 1.23 9,261 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 54,881 5.14 97,427 4.6 143,272 5 185,099 5.29