بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,101 5.37 56,753 6.89 58,987 6.94 57,933 6.6
اوراق مشارکت 439,665 65.4 574,498 69.73 673,895 79.34 706,760 80.52
سپرده بانکی 228,330 33.97 192,024 23.31 115,153 13.56 112,819 12.85
وجه نقد 20 0 14 0 5 0 1 0
سایر دارایی ها -31,888 -4.74 617 0.07 1,320 0.16 257 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,101 5.37 56,753 6.89 58,987 6.94 57,933 6.6