جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 137,198 5.48 446,140 5.44 534,738 5.27 515,772 3.7
اوراق مشارکت 1,788,925 71.51 5,572,759 67.97 6,110,519 60.27 7,151,624 51.24
سپرده بانکی 572,921 22.9 2,040,791 24.89 3,342,535 32.97 6,258,969 44.85
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 2,498 0.1 138,623 1.69 151,173 1.49 29,602 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 77,719 3.11 238,449 2.91 294,254 2.9 252,126 1.81