بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,274 5.42 59,515 5.27 53,644 4.3 52,658 4.17
اوراق مشارکت 633,869 77.56 1,059,758 93.81 1,175,175 94.26 1,194,372 94.49
سپرده بانکی 158,163 19.35 5,613 0.5 9,824 0.79 7,997 0.63
وجه نقد 13 0 1 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -19,097 -2.34 4,856 0.43 8,091 0.65 8,933 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 44,274 5.42 59,515 5.27 53,644 4.3 52,658 4.17