جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 201,318 5.46 1,186,005 7.13 1,207,525 7.22 1,619,592 8.47
اوراق مشارکت 2,240,859 60.77 7,975,486 47.93 8,009,560 47.89 10,050,568 52.59
سپرده بانکی 1,228,459 33.32 7,212,082 43.34 7,234,058 43.26 7,375,817 38.6
وجه نقد 7 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 2,252 0.06 85,109 0.51 87,734 0.52 104,578 0.55
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,503 0.39 181,892 1.09 185,074 1.11 -39,922 -0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 108,503 2.94 685,511 4.12 701,905 4.2 1,076,416 5.63