جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 350,147 7.03 1,804,148 9.91 1,903,151 10.34 1,909,025 10.13
اوراق مشارکت 2,932,547 58.84 9,823,868 53.96 10,602,990 57.62 11,212,160 59.52
سپرده بانکی 1,663,433 33.37 6,302,853 34.62 5,599,831 30.43 5,527,238 29.34
وجه نقد 7 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 21,486 0.43 201,610 1.11 243,977 1.33 238,603 1.27
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 16,588 0.33 73,837 0.41 50,783 0.28 -50,950 -0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 198,626 3.99 1,081,514 5.94 1,137,162 6.18 1,149,824 6.1