جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 74,657 5.36 195,554 5.58 259,354 6.23 267,176 6.3
اوراق مشارکت 1,003,379 72.07 2,361,868 67.35 3,100,465 74.52 3,486,242 82.16
سپرده بانکی 321,751 23.11 920,565 26.25 776,606 18.67 465,370 10.97
وجه نقد 363 0.03 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -7,847 -0.56 28,814 0.82 24,044 0.58 24,464 0.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 71,438 5.13 178,346 5.09 212,941 5.12 211,775 4.99